TOP

Major Shareholders

Major Shareholders

                                                                                                                            As of April 15th, 2019

Major  Shareholders

Total Shares Owned

Ownership

Fubon Life Insurance Co., Ltd.

11,150,000

6.64%

Taiwan Life Insurance Ltd. 

10,438,0006.22

6.22%

Samuel Chen7,270,261
4.33%

CTBC Bank Co., Ltd.

4,155,000

2.48%

Chan Yee Hsiung   

3,703,219

2.21%

James Pao

3,099,318

1.85%

Fang Hsin Chang

2,843,606

1.69%

Norges Bank

2,770,753

1.65%

Yi Ting Chen

2,431,405

1.45%

Yi Chun Chen

2,396,360

1.43%