TOP

領導團隊

 職稱姓名
                            學經歷 
 董事長鮑世嘉 學歷:國立交通大學電子研究所
 經歷:松翰科技股份有限公司總經理
 總經理柯福順  學歷:University of South Austria MBA
 經歷:松翰科技股份有限公司業務副總
 技術長熊健怡   學歷:美國紐澤西大學電子研究所
 經歷:松翰科技股份有限公司技術長
 業務總監潘銘鍠  學歷:中興大學統計系
 經歷:松翰科技股份有限公司業務總監
 研發副總 董培輝   學歷:中央大學光電研究所
 經歷:松翰科技股份有限公司研發副總

 公司董事會成員及重要管理階層之接班規劃與執行情形