TOP

股權結構

主要股東名單

                                                                                                              截至111年4月 22日

主要股東名稱

持有股數  

持股比例

陳賢哲    

7,270,261

  4.33%

鮑世嘉   

4,549,318

  2.71%

熊健怡  

3,388,219

  2.02%

張芳馨

2,843,606

  1.69%

薩摩亞商數位資本有限公司台灣分公司

2,549,000   1.52%

陳逸君

2,461,360

  1.47%

陳逸婷

2,460,405

  1.47%

英屬維京群島商摩百數位理財有限公司台灣分公司

2,229,000

  1.33%

潘銘鍠

2,220,515

  1.32%

臺銀人壽保險股份有限公司

2,150,000

  1.28%