TOP

股權結構

主要股東名單

                                                                                                              截至112年4月 17日

主要股東名稱

持有股數  

持股比例

陳賢哲    

7,270,261

  4.33%

鮑世嘉   

4,549,318

  2.71%

熊健怡  

3,361,219

  2.00%

張芳馨

2,843,606

  1.69%

薩摩亞商數位資本有限公司台灣分公司

2,598,000   1.55%

陳逸君

2,561,360

  1.53%

陳逸婷

2,560,405

  1.53%

花旗(台灣)商業銀行託管挪威中央銀行投資專戶

2,360,753

 1.41%

英屬維京群島商摩百數位理財有限公司台灣分公司

2,292,000   1.37%

潘銘鍠

2,220,515

  1.32%