TOP

股權結構

主要股東名單

                                                                                                              截至108年4月 15日

主要股東名稱

持有股數  

持股比例

富邦人壽保險股份有限公司

11,150,000

6.64%

臺灣人壽保險股份有限公司

10,438,000

6.22%

陳賢哲

7,270,261

4.33%

中國信託商業銀行股份有限公司

  4,155,000

2.48%

熊健怡 

  3,703,219

2.21%

鮑世嘉

  3,099,318

1.85%

張芳馨

  2,843,606

1.69%

花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶

  2,770,753

1.65%

陳逸婷 

  2,431,405

1.45%

陳逸君 

  2,396,360

1.43%