TOP

股權結構

主要股東名單

                                                                                                              截至106年4月 23日

主要股東名

持有股數  

持股比例

富邦人壽保險股份有限公司

11,150,000

6.64%

陳賢哲

7,270,261

4.33%

新光人壽保險股份有限公司 5,033,0003.00%

熊健怡

3,757,219

2.24%

公務人員退休撫卹基金管理委員會

3,206,000

1.91%

鮑世嘉

3,099,318

1.85%

張芳馨

2,843,606

1.69%

花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶

2,694,753

1.61%

陳逸婷

2,422,405

1.44%

陳逸君

2,260,360

1.35%