TOP

股權結構

主要股東名單

                                                                                                              截至107年4月 16日

主要股東名稱

持有股數  

持股比例

富邦人壽保險股份有限公司

11,150,000

6.64%

臺灣人壽保險股份有限公司

  7,314,000

4.36%

陳賢哲  7,270,261 4.33%

熊健怡

  3,703,219

2.21%

中國信託商業銀行股份有限公司

  3,599,000

2.14%

鮑世嘉

  3,099,318

1.85%

公務人員退休撫卹基金管理委員會

  2,906,000

1.73%

張芳馨

  2,843,606

1.69%

花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶

  2,587,753

1.54%

陳逸婷  

  2,412,405

1.44%