TOP

松翰科技112年12月份合併營收2.32億元

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,112年12月份合併營收為新台幣2.32億元,營收較去年同期1.81億元增加28.14%,112年全年累積合併營收為26.1億元,與去年同期比較資料如下

松翰科技(股)公司112年 12月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份  * 112年      111年      YoY增減﹪ 
12月份   232,456      181,402           28.14%
1~12月累計營收2,609,937   3,354,067          -22.19%

* 民國112年之數字係內部結算,未經會計師查核。