TOP

Major Shareholders

Major Shareholders

                                                                                                              As of April 17th, 2023

Major Shareholders

Total Shares Owned  

Ownership

Samuel Chen    

7,270,261

  4.33%

James Pao    

4,549,318

  2.71%

Chan Yee Hsiung  

3,361,219

  2.00%

Fang Hsin Chang

2,843,606

  1.69%

Digital Capital Inc. Taiwan Branch   

2,598,000

  1.55%

Yi Chun Chen

2,561,360

  1.53%

Yi Ting Chen

2,560,405

  1.53%

 Norges Bank2,360,753

  1.41%

Digital Mobile Venture Ltd. Taiwan Branch 2,292,000   

  1.37%

Daniel Pan

2,220,515

  1.32%